دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
اعضاء و وظایف شورای آموزشی

شورای آموزشی:

جلسات شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشکده که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشکده محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشکده مطرح شود تشکیل می شود. شورای آموزشی دانشکده با حضور رییس دانشکده، معاونین،، مدیر گروه ها ، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مدیر امور آموزشی دانشکده تشکیل می گردد.

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده داروساری به شرح ذیل است:

1) همکاری با معاون آموزشی دانشکده برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشکده وتصمیمات هیئت رئیسه

2) ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشکده از جمله:
برنامه های آموزشی
نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
آئین نامه های آموزشی
طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت
ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

3) بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشکده یا معاون آموزشی دانشکده به شورا ارجاع میدهد

4) بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی و ارائه آن به شورای دانشکده

بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشکده
1399/08/11
Powered by DorsaPortal