دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
جدول دروس الزامي دوره دكتراي ( Ph.D ) داروسازي هسته اي

 

جدول دروس الزامي دوره دكتراي ( Ph.D ) داروسازي هسته اي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

 

شيمي فيزيك

3

 

شيمي عمومي دوره عمومي

1208155

فارماكولوژي

4

 

فيزيولوژي

1208153

بيوشيمي پيشرفته نظري

2

 

بيوشيمي دوره عمومي

1208150

شيمي هسته اي و راديو شيمي

2

 

شيمي فيزيك

1208151

شيمي هسته اي و راديو شيمي

 

1

 

1208154

فيزيك بهداشت و اثرات بيولوژيكي پرتوها

2

 

شيمي هسته اي

1280601

داروهاي پرتوزاو راديوبيواسي

2

 

فيزيك بهداشت پرتوها و اثرات بيولوژيك پرتوها

1280602

داروهاي پرتوزاو راديوبيواسي

 

1

 

1208156

سنتز تركيبات نشاندار

2

 

شيمي آْي دوره عمومي

1280607

پزشكي هسته اي

2

 

داروهايپرتوزا و راديوبيواسي فارماكولوژي دوره عمومي

1208157

سمينار1

1

 

-

1280605

سمينار 2

1

 

-

1280606

سمينار3

1

 

-

1280608

پايان نامه 1

4

   

1280615

پايان نامه2

4

   
 

پايان نامه 3

     
 

پايان نامه 4

     
 

پايان نامه 5

     

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal