دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
تعريفي از گروه

تاريخچه

گروه آموزشي داروسازي هسته اي به آموزش و تحقيق در زمينه داروهاي پرتوزا مي پردازد. اين گروه آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سال ۱۳۹۰ از گروه شيمي دارويي مستقل شده است و اين گروه آموزشي يكي پيشتازان آموزش و تحقيق در زمينه داروهاي پرتوزا و راديوبيولوژي در كشور است بطوريكه در سال ۱۳۸۷ شوراي گسترش وزارت بهداشت با پذيرش دانشجو در مقطع PhD داروسازي هسته اي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران موافقت نموده است. و مهر ماه ۱۳۸۸ اولين دانشجو پذيرش شده است و پذيرش دانشجويان در سالهاي بعدي ادامه يافته است. براي اولين بار برنامه آموزشي كارشناسي ارشد علوم داروهاي پرتوزا توسط گروه آموزشي راديوفارماسي دانشگاه تدوين شد و براي تصويب نهايي به وزارت بهداشت پيشنهاد شد كه در سال 1391 به تصويب وزارت بهداشت رسيد. وزارت بهداشت با تصويب و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد علوم داروهاي پرتوزا در دانشگاه علوم پزشكي مازندران بعنوان اولين دانشگاه در كشور در سال 1392 مواققت نموده است.

1394/07/11
Powered by DorsaPortal