دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
قرارداد انجام طرح تحقيقاتي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و __________

قرارداد انجام طرح تحقيقاتي بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و __________

اين قرارداد مابين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران به نمايندگي جناب آقاي دكتراحمدعلي عنايتي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به نشاني ساري، ميدان معلم، ساختمان شماره 2، تلفن(3257230- 0151) كه از اين پس در اين قرارداد مجري خوانده مي‌شود و __________به نشاني خيابان _______________________________ به نمايندگي خانم/آقاي____________ كه از اين پس _______ ناميده مي شود منعقد مي گردد مفاد قرارداد به شرح ذيل بوده و پس از امضاي طرفين از سوي هر دو طرف قرارداد لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد

1-1) تامين بخشي از هزينه طرح ((____________________)) و ساير اهداف پژوهشي مندرج در پروپوزال تحقيقاتي.

2-1) روش انجام پروژه مطابق با مندرجات پروپوزال طرح مي‌باشد.

ماده 2- مدت قرارداد و محل اجراي طرح

1-2) شروع قرارداد از تاريخ عقد قرارداد موضوع ماده(1) به مجري و كيفيت و پيشرفت طرح و زمان پايان آن مطابق پروپوزال طرح خواهد بود.

2-2) محل اجراي طرح شهرستان ________ مي‌باشد.

3-2) جزئيات چگونگي انجام طرح مطابق پروپوزال طرح تحقيقاتي ضميمه خواهد بود.

ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

1-3) تقبل تامين هزينه طرح به مبلغ ________ ريال توسط ____________

2-3) تامين مبلغ ___________ ريال توسط دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ماده 4- تعهدات مجري

1-4) مجري متعهد مي گردد، طرح را در زمان مقرر و مطابق با پروپوزال طرح تحقيقاتي به انجام رسانده و گزارش نهايي را به ________ نيز تحويل نمايد.

2-4) تهيه ملزومات طرح، بيماريابي و انجام معاينات باليني و آزمايشات طرح طبق پروپوزال طرح تحقيقاتي به عهده مجري مي‌باشد.

3-4) رعايت مقررات‌جاري‌كشور، رعايت‌اصول اخلاق پزشكي و قوانين حرفه‌اي و پاسخگويي به‌مراجع ذيصلاح عمومي و حرفه‌اي درخصوص كليه جزئيات طرح برعهده مجري مي‌باشد.

ماده 5- تعهدات ________

1-5) __________ متعهد است موضوع ماده(1) را جهت انجام طرح در اختيار مجري قرار دهد.

ماده 6- مالكيت اسناد و حقوق معنوي

1 6) مالكيت اسناد و نتايج طرح متعلق به دانشگاه و ________ مي‌باشد

2-6) مجري متعهد است نام _______ را در نتايج طرح، مقالات چاپ شده و سمينارهاي علمي، به عنوان حامي مالي طرح ذكر نمايد.

ماده 7 حل اختلاف

رفع اختلافات احتمالي مي‌بايست ابتدائاً از طريق مذاكره طرفين و در صورت عدم حصول توافق از طريق داور مرض الطرفين و نهايتاً از طريق مراجع قانوني صورت گيرد.

ماده 8- انصراف

1-8) انصراف هر يك از طرفين قرارداد تنها با جلب موافقت طرف مقابل امكان‌پذير خواهد بود.

اين قرارداد در 8 ماده و دو صفحه و دونسخه كه از لحاظ قانوني حكم واحد دارند، تهيه شده و تمام صفحات به امضاي طرفين رسيده و پس از امضاء از سوي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران __________________

دكتراحمدعلي عنايتي __________________

1394/07/11
Powered by DorsaPortal