دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
تجهيزات

تجهيزات :

كپسول كربوژن - دستگاهÜV پلي گراف - دستگاه Stimulator (Electro-shock) و دستگاه Hotplate و Tail-flick، تانك نيتروژن ، هود لامينا ر اير فلو - ÇÔ2 انكوباتور ، دستگاه سنجش التهاب(pletysmometer)، فرمالين باكس، دستگاه روتارود، باكس بيهوشي، سانتريفوژ يخچالدار، كوره، elevated plus-maze ، استرئوتاكس، ميكروسكپ،
 

دستگاه هاي سطح 1

روتاري ، HPLC با دو دتكتور UV و RI ، الايزا ريدر ، سانتريفيوژ ، دستگاه واترمايز

دستگاه هاي سطح 2

انكوباتور ، كابينت UV ، اسپكتروفتومتر، PH متر، ورتكس ، هيتر، اتوكلاو ، هيتر استيرر ، بن ماري ، دستگاه يخ ساز ، آب مقطر گيري

تذكر 1- منظور از دستگاه هاي سطح 1 ، دستگاهايي هستند كه از نظر كاربردي اختصاصي و انحصاري بوده و سطح دسترسي به آنها به هماهنگي با رئيس دانشكده و مدير گروه آموزشي مربوطه دارد .

تذكر 2- منظور از دستگاه هاي سطح 2 ، دستگاه هايي هستند كه از نظر ارزشي و كاربردي عموميت داشته و سطح دسترسي به آنها صرفا نياز به هماهنگي با مدير گروه آموزشي مربوطه دارد .

1397/03/12
Powered by DorsaPortal