دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاء هيئت علمي

 

مدیر گروه : خانم دکتر فاطمه شکی

اعضاء هیئت علمی :

نام و نام خانوادگی

 عکس

درجه دانشگاهی

رشته ی تحصیلی

 CV

آدرس پست الکترونیک

تلفن داخلی

دکتر محمد شکرزاده

 

استاد

سم شناسی

 /dorsapax/userfiles/file/CV-Shokrzadeh.doc

mslamuk@yahoo.com

2038

دکتر محمد کرمی

 

استاد

سم شناسی

 /dorsapax/userfiles/file/Dr.karami.pdf

toxkarami@yahoo.com

2063

دکتر رامین عطایی

 

استادیار

فارماکولوژی

 /dorsapax/userfiles/file/Dr.ataee.pdf

raminataee1349@gmail.com

 

2087

دکتر فاطمه شکی

 

دانشیار

سم شناسی

 /dorsapax/userfiles/file/Dr.shaki2.pdf

Fshaki.tox@gmail .com

2032

 دکتر حمیدرضا محمدی