دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاي هيئت علمي

مدير گروه : آقاي دكتر شهرام علاء
 
 
 

اعضاء هئيت علمي گروه :

تلفن داخلي

آدرس پست

 CV

رشته تحصيلي

درجه دانشگاهي

 عكس

نام و نام خانوادگي

2211

mrrafati@yahoo.com

 /dorsapax/userfiles/file/Dr.Rafati.pdf

داروسازي باليني

دانشيار