دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
تعريفي از گروه

دارو سازي باليني رشته اي است كه در آن متخصصين دارو سازي باليني خدمات دارو
ئي ارائه ميدهند. فارماكو تراپي به استفاده مطمئن ، مناسب و اقتصادي داروها كمك مي نمايد . يك متخصص دارو سازي باليني ، با استفاده از دانش فارماكولوژي ، فارماكوكينتيك ، فيزيولوژي ، اقتصاد داروئي و درمانشناسي پيشرفته ، مسئوليت سرانجام يك دارو درماني در بيمار را بعهده مي گيرد . اين متخصصين ، سير درمان بيمار را با ارزيابي و مانيتورينگ درماني در بيمار ، و جمعيت هاي خاص در دو طيف سني ، و همكاري با ديگر افراد تيم پزشكي ، ايمن ، موثر و اقتصادي مي كنند . آنان با مشاهده و ارزيابي و مشورت با ديگر افراد در سيستم سلامت ، تصميمات درماني ايده الي براي بيمار فراهم ميكنند . متخصصين دارو سازي باليني ، در ارزيابي اثرات داروها ، شناسايي عوارض آنان ، گزارش و جلوگيري از ايجاد آن ، و درمان واكنشهاي ناخواسته دارو ها شركت كرده و تغييرات مناسب درماني براي بيمار را شروع ميكنند اين تصميمات مي تواند شامل قطع رژيم درماني ، جلو گيري از رژيم هاي درماني با لقوه مضر يا غير ضرور ، تنظيم انفرادي رژيم هاي داروئي افراد خصوصاً در بيماران با بيماريهاي نا پايدار ، و نارسايي ارگانهاي مختلف بدن ، و پيگيري دارو درماني بيماريهاي مزمن باشد .
 
 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal