دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
br ENGLISH
واحدهای درسی گروه های آموزشی ارشد و phd

الف جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتراي ( Ph.D ) شيمي دارويي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

 

شيمي فيزيك

4

 

-

 

رياضيات پيشرفته

2

 

-

1228157

روشهاي دستگاهي

6

 

-

1282607

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

 

-

 

سنتز مواد داروئي عملي

2

2

-

 

روشهاي دستگاهي پيشرفته

2

 

روشهاي دستگاهي

1228150

شيمي داروئي

3

 

 

1228151

فارماكولوژي

5

 

 

جمع

17

 

ب: جدول دروس الزامي دوره الزامي دوره دكتراي (Ph.D) شيمي دارويي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1228152

بيوشيمي پيشرفته نظري

3

 

-

1228153

فارماكولوژي پيشرفته

2

 

-

1228158

شيمي آلي پيشرفته نظري

3

 

-

1228154

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

3

 

بيوشيمي پيشرفته نظري

1282601

شيمي داروئي پيشرفته عملي

 

1

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

1282602

شيمي داروئي پيشرفته 2 نظري

2

 

شيمي داروئي پيشرفته 1 نظري

1282603

روشهاي سنتز نظري

2

 

شيمي آلي پيشرفته

1282606

شيمي هتروسيكليك

2

 

شيمي آلي پيشرفته

1228156

سمينار 1

1

 

-

1282604

سمينار2

1

 

-

1282605

سمينار3

1

 

-

1282608

پايان نامه 1

4

 

 

جمع

21

 

 

الف جدول دروس الزامي دوره دكتراي ( Ph.D ) داروسازي هسته اي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

 

شيمي فيزيك

3

 

شيمي عمومي دوره عمومي

1208155

فارماكولوژي

4

 

فيزيولوژي

1208153

بيوشيمي پيشرفته نظري

2

 

بيوشيمي دوره عمومي

1208150

شيمي هسته اي و راديو شيمي

2

 

شيمي فيزيك

1208151

شيمي هسته اي و راديو شيمي

 

1

 

1208154

فيزيك بهداشت و اثرات بيولوژيكي پرتوها

2

 

شيمي هسته اي

1280601

داروهاي پرتوزاو راديوبيواسي

2

 

فيزيك بهداشت پرتوها و اثرات بيولوژيك پرتوها

1280602

داروهاي پرتوزاو راديوبيواسي

 

1

 

1208156

سنتز تركيبات نشاندار

2

 

شيمي آْي دوره عمومي

1280607

پزشكي هسته اي

2

 

داروهايپرتوزا و راديوبيواسي فارماكولوژي دوره عمومي

1208157

سمينار1

1

 

-

1280605

سمينار 2

1

 

-

1280606

سمينار3

1

 

-

1280608

پايان نامه 1

4

 

 

1280615

پايان نامه2

4

 

 

ب جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتراي ( Ph.D ) داروسازي هسته اي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1208158

آمار حياتي پيشرفته

2

 

رياضيات دوره عمومي

آمار دوره عمومي

1208152

فيزيولوژي

4

 

زيست شناسي دوره عمومي

 

روشهاري تجزيه دستگاهي

4

 

شيمي آلي دوره عمومي

1208159

ساخت وكنترل فيزيكوشيميايي فرآورده هاي تزريقي

2

 

شيمي فيزيك يا فيزيكال فارماسي

 

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

5/0

5/0

كامپيوتر

جمع

37واحد

 

 

 

 

الف-جدول دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته سم شناسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1258150

فيزيولو‍‍‍‍ژي

2

 

--

1258151

بوشيمي

2

 

--

1258152

شيمي تجزيه

3

 

--

 

بيولوژي (زيست شناسي )

2

 

--

جمع

9

 

--

ب-جدول دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته سم شناسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

نظري

عملي

1258155

روش هاي تجزيه دستگاهي نظري

5/1

 

 

1258156

روش هاي تجزيه دستگاهي عملي

 

5/1

 

1258157

داروشناسي1

2

 

 

1285301

داروشناسي 2

2

 

 

1258153

سم شناسي نظري

3

 

 

1258154

سم شناسي عملي

 

2

 

1258158

سم شناسي سموم طبيعي

2

 

 

1285601

سم شناسي محيطي نظري

1

 

 

1285602

سم شناسي محيطي عملي

 

1

 

1285302

سم شناسي صنعتي

2

 

 

1285605

سم شناسي باليني

2

 

 

1285603

سم شناسي قانون نظري

5/1

 

 

1285604

سم شناسي قانون عملي

 

5/0

 

1258159

آمار و اطلاع رساني نظري

1

 

 

1258165

آمار واطلاع رساني عملي

 

1

 

1285616

سمينار

1

 

 

1285617

كارآموزي

2

 

 

1285615

پايان نامه

 

 

 

جمع

27

 

ج- تعداد واحد پايان نامه : ‌5 واحد

 

 

 

 

 

رشته دارو سازي باليني        ورودي 1-90                        نيمسال اول   سال تحصيلي 91-90

كد درس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

نظري

عملي

1218150

پاتو فيزيولوژي 1

4

 

4كورس- هركورس 48

 

سميولوژي عملي

 

2

هرواحد عملي 72ساعت

1218152

فارماكوكينتيك باليني پيشرفته

3

 

 

1218153

رايانه واطلاع رساني

 

2

 

 

 

7

4

11واحد

ترم 2

1218154

پاتوفيزيولوژي 2

4

 

3كورس

1218155

فارماكولوژي باليني پيشرفته

3

 

 

1218156

سم شناسي باليني پيشرفته

3

 

 

1218157

كارورزي تخصصي سم شناسي باليني پيشرفته

 

2

 

1218151

معاينه بدني

 

2

 

 

 

 

 

12واحد

ترم 3

1281112

فارماكولوژي باليني پيشرفته 2

1

 

 

1281113

درمان شناسي پيشرفته

6

 

 

1281114

داروسازي بيمارستاني پيشرفته نظري

1

 

 

1281115

داروسازي بيمارستاني پيشرفته عملي

 

2

 

1281116

فارمااپيدميولوژي ، آماروروش تحقيق

2

 

 

 

 

 

 

12واحد

Ph.D                       

1281117

كارورزي تخصصي باليني 1

4

 

 

1281118

طراحي تحقيقاتي

2

 

 

 

1281119

كارورزي تخصصي باليني2

4

 

 

1281120

روشهاي آناليز دستگاهي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    واحد آموزش دانشكده داروسازي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   الف-  دروس اختصاصي اختياري )NON CORE ) دوره دكتري تخصصي  رشته فارماسيوتيكس  
 
 
 
دانشجويان موظفند از جدول فوق 4 واحد با توجه به مصوبات و توانمنديهاي گروه آموزشي بگذرانند.
 
 
 
 ب-
 
 
دانشجو موظف به ارائه حداقل 2 سمينار مستقل علمي در دوران تحصيل خود ميباشد .
كه يكي از آنها مي بايست پيش از امتحان جامع باشد .و ديگري با موافقت استاد راهنما انتخاب خواهد شد.
 
 
 
 
ج- دروس اختصاصي اجباري دوره دكتري تخصصي گروه فارماسيوتيكس 
 
 
 
 
 
 د-
 
 چنانچه دانشجويان در دوره دكتري عمومي يا ارشد داروسازي خود اين درس را نگذرانده باشد موظف به گذراندن آن به عنوان درس جبراني خواهند بود.
 
 
 
 
 
 
 
 الف- جدول دروس اختصاصي اجباري دوره دكتري تخصصي فاماكوگنوزي :
 
 
 
 
 
 ب- جدول دروس اختصاصي اختياري دوره دكتري تخصصي فاماكوگنوزي :
 
 
 دانشجو ملزم است 2 واحد از دروس فوق را با نظر استاد راهنما و پس از تصويب شوراي گروه بگذراند.
 
 
 
 
 ج-
 
دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا بعضي از واحدهاي فوق را بگذراند.
 
 چنانچه دانشجويان در دوره دكتري عمومي يا ارشد داروسازي خود اين درس را نگذرانده باشد موظف به گذراندن آن به عنوان درس جبراني خواهند بود.
 
 
 د-
 
 كد درس نام درس تعداد واحد
 1212756شيمي تركيبات طبيعي دريا 
 1212757مباني داروشناسي تركيبات طبيعي دريا 
 1212753زيست شناسي جانوران دريا 
 1212754زيست شناسي گياهان دريا 
 2 
 1212764سمينار  
 1212763پايان نامه  
 1212364پايان نامه 2 
  
 
ه:
واحد رساله : 22 واحد
 
 
 


1397/02/26
Powered by DorsaPortal