دانشکده داروسازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحدهای درسی دکترای عمومی

جدول دروس دوره دكتري عمومي وپايه رشته دارو سازي

دروس عمومي

دروس علوم پايه

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

1

 

دو درس از دروس مباني نظري اسلام *

4

 

1

1245205

رياضيات

3

--

2

 

يك درس از دروس اخلاق اسلامي *

2

 

2

1205208

فيزيك در داروسازي نظري

2

--

3

 

يك درس از دروس انقلاب اسلامي *

2

 

3

1205209

فيزيك در داروسازي عملي

1

--

4

 

يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي

2

 

4

1231288

شيمي عمومي نظري

4

--

5

 

يك درس از دروس آشنايي با مبابع اسلامي

2

 

5

1231289

شيمي عمومي عملي

2

--

6

1202105

ادبيات فارسي

3

 

6

1207165

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

2

--

7

1202106

تربيت بدني (1)

1

 

7

1206015

تشريح نظري وعملي

5/1

--

8

1202107

تربيت بدني(2)

1

تربيت بدني (1)

8

1206016

بافت شناسي نظري و عملي

5/1

--

9

1202108

زبان انگليسي عمومي

3

 

9

1231212

شيمي تجزيه نظري

2

شيمي عمومي نظري

10

1202112

جمعيت و تنظيم خانواده

2

 

10

1231213

شيمي تجزيه عملي

2

شيمي عمومي عملي

11

1200014

زبان پيش دانشگاهي

2

 

11

1231215

شيمي آلي 1نظري

3

شيمي عمومي نظري

12

1201120

انديشه سلامي 1(معارف 1

2

 

12

1231216

شيمي آلي 1عملي

1

شيمي عمومي عملي

13

1201121

انديشه سلامي 2معارف 2

2

 

13

1231224

شيمي آلي 2نظري

3

شيمي آلي 1نظري

14

1201122

انسان در اسلام

2

 

14

1231225

شيمي آلي 2عملي

1

شيمي آلي 1عملي

15

1201123

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

2

 

15

1205238

بيوشيمي پايه نظري

3

--

16

1201124

فلسفه و اخلاق

2

 

16

1205239

بيوشيمي پايه عملي

1

--

17

1201119

اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم )

2

 

17

1207217

فيزيو لوژي 1

4

تشريح نظري وعملي

18

1201126

آئين زندگي ( اخلاق كاربردي )

2

 

18

1207226

فيزيولوژي 2نظري

4

فيزيو لوژي 1 هم نياز بيوشيمي

19

1201127

عرفان عملي اسلام

2

 

19

1207227

فيزيولوژي 2 عملي

1

فيزيو لوژي 1 هم نياز بيوشيمي

20

1201128

انقلاب اسلامي ايران

2

 

20

1243242

كمك هاي اوليه و آشنايي با وسايل پزشكي

2

--

21

1201129

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2

 

21

1203216

ميكروب شناسي نظري

3

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

22

1201130

انديشه سياسي امام خميني (ره )

2

 

22

1203217

ميكروب شناسي عملي

1

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

23

1201131

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام

2

 

23

1203221

ويروس شناسي

1

 همزمان با ميكروب شناسي 

24

1201132

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

24

1204226

انگل شناسي و قارچ شناسي نظري

3

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

25

1201133

تاريخ امامت

2

 

25

1204227

انگل شناسي و قارچ شناسي

1

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

26

1201134

تفسير موضوعي قرآن

2

 

26

1203239

ايمنولوژي شناسي نظري

3

ميكروب شناسي نظري -عملي

انگل شناسي و قارچ شناسي ن-ع

27

1201135

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

 

27

1203238

ايمنولوژي شناسي عملي

1

 

28

1202001

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 

2

 

28

1243224

اصول خدمات بهداشتي

1

--

 

جمع واحد

22

 

جمع واحد

58

 

دروس اختياري

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

1

1231226

شيمي آلي 3

3

 

10

1232286

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

1

 

2

1231274

شيمي داروئي

1

 

11

 

اطلاع رساني داروئي و مسموميت

3

 

3

1231254

روش هاي آناليز دستگاهي 2

2

 

12

 

دارو شناسي باليني

2

 

4

1231287

داروسازي هسته اي (راديو فارماسي

2

شيمي داروئي1 داروشناسي 2

13

 

كشت سلول هاي گياهي نظري

2

فارماكوگنوزي 2 نظري

5

 

تجزيه و كنترل مواد داروئي

3

 

14

 

كشت سلول هاي گياهي عملي

1

كشت سلول هاي گياهي

6

 

پليمر و كاربردآن در داروسازي

2

 

15

1233288

شيمي گياهي

2

 

7

 

فارماسوتيكس6

2

 

16

 

طب سنتي و طب مكمل

2

فارماكوگنوزي 2و1

8

 

بيو فارماسي و فارما كوكينتيك

2

 

 

1201136

ارزشهاي دفاع مقدس

2

 

9

 

مدل سازي در فارما كوكينتيك

2

 

 

 

جمع واحد

24

 

 

دروس اختصاصي

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

رديف

كددرس

نام درس

تعداد واحد

كد درس/يشنياز

1

1215100

روانشناسي *

2

--

32

1234292

دارو درماني بيماريها 2

3

دارو درماني 1

2

1217100

جامعه شناسي

2

--

33

1234293

دارو درماني بيماريها 3

3

دارو درماني 2

3

1205242

بيوشيمي باليني

2

بيوشيمي پايه نظري

34

1271283

مديريت و اقتصاد در داروسازي 

2

رياضيات

4

1233250

گياهان داروئي نظري

2

--

35

1271295

زبان تحصصي

2

زبان انگليسي عمومي

5

1233251

گياهان داروئي عملي

1

--

36

1271285

واژه شناسي در دارو سازي و پزشكي

2

زبان تحصصي

6

1233258

فارماكوگنوزي 1

2

گياهان داروئي نظري

37

1205277

مواد خوراكي و رژيم هاي درماني

3

بيوشيمي پايه نظري-عملي

شيمي تجزيه نظري-عملي

7

1233267

فارماكوگنوزي 2 نظري

3

فارماكوگنوزي 1

38

1232262

بيوفارماسي و فارما كوكنتيك

3

رياضيات

آمارزيستي و كار با بسته هاي آماري

فارماسيوتيكس 5

داروشناسي 2 نظري

8

1233266

فارماكوگنوزي 2 عملي

2

فارماكوگنوزي 1

39

1233269

فرآورده هاي بيولوژيك

2

ايمنولوژي شناسي نظري-عملي

9

1201115

اخلاق در داروسازي

1

--

40

1233270

كشت سلولي

1

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

بيوتكنولوژي داروئي

10

1231255

شيمي داروئي1

3

شيمي آلي 1نظري ع

شيمي آلي 1نظري ع

وفارماكولوژي

41

1220151

كنترل ميكروبي داروها نظري

2

ميكروب شناسي نظري-عملي

فارماسيوتيكس 1تا 4

11

1231256

شيمي داروئي 2

3

شيمي داروئي1

42

1220150

كنترل ميكروبي داروها عملي

1

 

12

1231257

شيمي داروئي 3

3

شيمي داروئي1

43

1232281

كنترل فيزيك وشيميايي داروها ي نظري

2

شيمي عمومي نظري-عملي

شيمي تجزيه نظري عملي

روشهاي آنا ليز دستگاهي ن-ع

13

1230100

داروشناسي 1

4

فيزيولوژي 2نظري-ع

بيوشيمي پايه نظري-ع

44

1232282

كنترل فيزيك وشيميايي داروها ي عملي

1

 

14

1230101

داروشناسي 2 نظري

4

داروشناسي 1

45

1245216

آمارزيستي و كار با بسته هاي آماري نظري

2

رياضيات

15

1230102

داروشناسي 2 عملي

1

داروشناسي 1

46

1245217

آمارزيستي و كار با بسته هاي آماري عملي

1

رياضيات

16

1230110

سم شناسي نظري

2

داروشناسي 2 ن

47

1231248

 روشهاي آنا ليز دستگاهي نظري

3

شيمي آلي 1نظري

شيمي تجزيه نظري

17

1230111

سم شناسي عملي

2

داروشناسي 2 ع

48

1231249

روشهاي آنا ليز دستگاهي عملي

1

شيمي آلي 1عملي

شيمي تجزيه عملي

18

1230121

كنترل مسمو ميت

2

سم شناسي

داروشناسي 

كمك هاي اوليه

49

1233268

 بيوتكنولوژي داروئي

3

بيولوژي مولكولي وژنيتيك

19

1232249

فيزيكال فارماسي 1

2

رياضيات

 

 

 

 

 

20

1232257

فيزيكال فارماسي 2

2

فيزيكال فارماسي 1

 

جمع واحد

105

 

21

1232300

فارماسيوتيكس 1 مقدمات

2

--

دروس كارآموزي وكارورزي درعرصه

22

1232301

فارماسيوتيكس2()نظري

3

فارماسيوتيكس 1

1

1232296

كارآموزي دارو خانه شهري

2

 

داروشناسي 2 نظري-عملي

 

23

1232302

فارماسيوتيكس 2 عملي

1

فارماسيوتيكس 1

2

1232297

كارآموزي داروخانه بيمارستاني

2

دارو درماني بيماريها 3

24

1232303

فارماسيوتيكس 3) نظري

3

فارماسيوتيكس 1

3

1232298

كارآموزي مقدماتي صنعت

2

فارماسيوتيكس 1تا 4

25

1232304

فارماسيوتيكس 3 (عملي

1

فارماسيوتيكس 1

4

1233299

كار آموزي در عرضه دارو خانه شهري

6

دارو درماني بيماريها 3

كارآموزي داروخانه شهري

26

1232305

فارماسيوتيكس 4

2

فارماسيوتيكس 1

5

1233300

كار آموزي در عرضه داروخانه بيمارستاني

6

دارو درماني بيماريها 3

هم نياز كار آموزي صنعت

27

1232306

فارماسيوتيكس 4عملي

1

فارماسيوتيكس 1

6

1202401

كار آموزي در عرصه صنعت

6

 

28

1232307

فارماسيوتيكس 5()نظري

1

فارماسيوتيكس 4

7

1271267

پايان نامه 1

2

گذراندن 140واحد كافي است

29

1232308

فارماسيوتيكس 5(عملي

2

فارماسيوتيكس 4

8

1271269

پايان نامه 2

2

 

30

1232286

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

2

فارماسيوتيكس 4

9

1271284

پايان نامه 3

4

 

31

1234291

دارو درماني بيماريها 1

3

داروشناسي 2ن-ع

فيزيولوژي 2نظري- ع

 

جمع واحد

26

 

 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal